Al llarg del desenvolupament evolutiu, els nens i  les nenes poden presentar dificultats en l’aprenentatge, però no sols a l’hora d’aprendre a llegir, escriure, calcular…, sinó també a l’hora de gestionar certs hàbits, emocions o límits.

La vostra missió com a pares és d’acompanyament i guia en aquest procés de creixement, i el nostre objectiu, és ajudar-vos a aconseguir-ho.

Al nostre centre realitzem diagnòstics, tractaments i seguiments de diferents dificultats que poden sorgir al llarg del procés evolutiu i educatiu:

 • Hàbits (son, alimentació, higiene, manies, pors i fòbies…)
 • Emocions (regulació emocional, habilitats socials, autoestima, depressió infantil, separació dels pares, enveges entre germans…)
 • Límits (normes, rebequeries o trastorns de conducta, hiperactivitat e impulsivitat…).

Creiem que l’aparició de dificultats escolars requereix un treball global entre els aspectes pedagògics sense deixar de costat la implicació dels aspectes emocionals en els processos d’aprenentatge, per tant, avaluem des de les diferents àrees:

 • Àrea Socioafectiva: entorn familiar, escolar i dimensió personal.
 • Àrea Cognitiva: atenció/concentració, memòria, llenguatge, pensament, psicomotricitat i percepció.
 • Àrea Lectura i Escriptura: qualitat, velocitat, errors de la lectura i escriptura, comprensió lectora, entre altres.
 • Àrea Càlcul: comprensió llenguatge matemàtic, maneig d’ operatòries (oral i escrit), resolució de problemes, entre altres.

La nostra metodologia de treball es  basa en la reeducació psicopedagògica en conjunt amb l’ escola i la família per obtenir uns bons resultats, per això, estem en contacte amb els centres escolars de forma regular per donar pautes  psicopedagògiques als educadors i per orientar-nos en la nostra tasca d’ ajuda als nens i nenes en el seu procès d’aprenentatge.

 

Els Serveis de Psicopedagogia que oferim són:

 • Orientació a famílies
 • Assessorament de pautes educatives en l’ etapa infantil, preescolar i escolar
 • Estimulació primerenca
 • Dificultats en l’aprenentatge:dislèxia, discalcúlia, digrafies, disortografia, retard en l’adquisició i desenvolupament de la lectoescriptura …
 • Dificultats en el raonament cognitiu, memòria i percepció visual
 • Bloqueig emocional en l’aprenentatge.
 • Habilitats socials: Identificació i expressió de les emocions, auto-regulació, habilitats socials bàsiques i estils de comunicació.
 • Tècniques d’ estudi.
 • Orientació i guia en l’adolescència.
 • Millora de l’ Autoestima i l’ Autoconcepte

 

Programes personalitzats:

 • Programes de lectoescriptura per corregir els trastorns específics del llenguatge (TEL): treballant la lectura i/o l’ escriptura en funció de les necessitats del nen /a, que el permeti millorar el seu sistema lingüístic i comunicatiu i proporcionar – li la clau d’accés a altres aprenentatges que sorgeixin al  llarg de la seva vida.
 • Programa TDA-H: pretenem desenvolupar en el nen/a amb dificultats d’ atenció, de regulació i autocontrol, els mecanismes, recursos i estratègies necessaris que li permetin auto-regular la seva  conducta d’ acord a les demandes de l’ entorn. Els objectius que perseguim amb aquest programa es centren en el nen/a, en la família i en el centre escolar, abordant els diferents factors que condicionen negativament el seu ajust  personal, social, familiar i escolar.
 • Programa de millora del rendiment escolar: busquem facilitar a l’ alumnat un espai de reforç i recolzament en els estudis, on puguin afiançar les  seves competències, millorar els seus recursos i tècniques d’ aprenentatge. Planificant i ordenant el seu treball escolar, adquirint hàbits i tècniques d’ estudi eficaç i posar-se al dia en la marxa de les classes.

Quan un nen/a troba una dificultat  persistent en la seva activitat escolar pot experimentar desmotivació, sentiments de incompetència o baixa autoestima que hem de treballar. La nostra missió és ajudar als nens, nenes i adolescents a desenvolupar una imatge positiva de sí mateixos/es, que parteix de la comprensió de les seves dificultats i el reconeixement de les seves qualitats i assoliments.